Information

Ansökan om barnsomsorgsplats


För att få en beviljad plats hos oss är ni välkomna att göra en ansökan via Norrköpings kommun.

Ni kan göra er ansökan 6 månader innan önskemål om förskolestart.

Norrköpings kommuns hemsida innehåller även anvisningar och riktlinjer för förskolan.


http://www.norrkoping.se/skola-och-forskola/forskola-och-annan-barnomsorg/forskola---sa-fungerar-det/ansok-och-ko-till-forskola---min-sida.html


Semester och öppettider


Förskolan följer kommunens ramtider, för närvarande öppnar vi kl. 06.30 och stänger kl. 17.00.

Vi stänger två dagar per år för planering, utvärdering och/eller fortbildning.

Varje år håller Villans förskola semesterstängt vecka 28-31.


Daglig verksamhet


Dagsrutiner:


Kl. 06.30 Förskolan öppnar 


       

Kl. 07.30 Frukost

Vi serverar fil, yoghurt eller mjölk med hårda och mjuka smörgåsar. Om barn lämnas efter kl. 07.30 förutsätter vi att de ätit hemma.


Kl. 09.30 Samling med fruktstund

Barnen är indelade i olika grupper. Varje dag har vi samling av något slag i grupperna där innehållet i dem kan variera.


Kl. 11.30 Lunch

Barnen har sina bestämda platser vid borden där vi hela tiden strävar efter att få en trivsam matsituation. Maten tillagas på Jurslaskolan. Efter maten sover de barn som behöver det och de andra barnen lyssnar på en saga.


Kl. 14.30 Mellanmål

Vi serverar fil, yoghurt eller mjölk med hårda och mjuka smörgåsar.


Kl. 17.00 Förskolan stänger


Inskolning


Inskolningen börjar efter det att barnet är inskrivet i förskolan. Barnomsorgsavgiften betalas från och med inskolningens första dag.


När barnet börjar i förskolan innebär det en stor omställning för familjen. För att du och ditt barn ska få en så trygg och bra start som möjligt hos oss vill vi att du är tillsammans med ditt barn på förskolan ungefär två veckor beroende på barnets behov.


Första veckan är det inskolning måndag till fredag kl. 9.00 - 10.45. Andra veckan alla dagar kl. 9.00 - 14.00 utifrån varje enskild barns förusättningar. Du som förälder tillsammans med oss personal avgör hur länge barnet orkar stanna varje dag. Beroende på barnets behov kan tiderna komma att ändras under inskolningsveckorna. Under inskolningen vill vi att du som förälder deltar i våra aktiviteter för att på så sätt introducera den nya miljön för ert barn, samtidigt som du får en större inblick i hur dagarna kan se ut på förskolan. De första dagarna har du som förälder huvudansvaret för barnet, när vi tillsammans känner att barnet är redo kommer vi successivt att ta över introduceringen. Inskolningen avslutas när du och ditt barn känner er trygga.


Första tiden på förskolan kan kännas jobbig för föräldrarna, därför är det viktigt för oss att du som förälder frågar allt som du vill fråga om och som du funderar över, för att du ska känna dig så bekväm som möjligt när du lämnar ditt barn. Det är även viktigt för oss att du berättar det du tycker att vi behöver veta om ditt barn, det kan underlätta för oss för att ditt barn ska känna sig trygg och förstådd.


”Alltför ofta begärs det av barnen att de genast ska anpassa sig efter omvärlden. Det vore mer ändamålsenligt om omvärlden anpassade sig efter dem.”

Alice Meynell


Hämtning och lämning


För att vi ska förstå och bemöta ditt barn på bästa sätt, betyder det mycket om ni berättar vilket humör barnet är på eller om något har inträffat på morgonen, som kan vara av betydelse för hur barnet känner sig.

När du hämtar ditt barn berättar vi om barnet varit med om något särskilt under dagen som kan vara viktigt för dig att veta.


Det är mycket viktigt att du som förälder alltid meddelar om någon annan hämtar barnet. Vi lämnar inte barnet till någon annan än föräldrarna om ni inte särskilt sagt till om det.


Vi lägger stor vikt vid att personal och föräldrar får en bra kontakt med varandra, bland annat genom regelbundna samtal och föräldraträffar. All personal inom barnomsorgen har tystnadsplikt men också skyldighet att anmäla om man misstänker att något barn far illa. Vid behov samarbetar vi med BVC och psykolog.


Gosedjur, nappar, och leksaker


Barnet får ta med sig ett gosedjur, en snuttefilt eller något annat som innebär trygghet för barnet till förskolan, dessa ska vara tydligt märkta med barnets namn.


För att undvika konflikter, att leksaker försvinner eller går sönder ber vi er att ni inte tar med barnens leksaker till förskolan om inte förskolan anordnar särskilda tillfällen.


En del barn använder napp på förskolan, det är då mycket viktigt att du som förälder märker nappen med barnets namn.


Kläder


Alla barnens kläder ska vara tydligt märkta med barnets förnamn. Omärkta kläder läggs i tvättkorgen i tamburen som töms och skänks den första varje månad.


Barnens kläder ska vara anpassade efter årstid och väder, hela och rena samt är i rätt storlek. Då vi försöker vara ute så mycket som möjligt kan barnet även behöva extrakläder för utevistelse, exempelvis då kläderna inte har hunnit torka.


Kläderna ska vara säkra det vill säga inga snoddar eller fasta luvor som barnen kan fastna i.


Det är viktigt att du som förälder tittar i och plockar ut kläder från torkskåpet varje dag vid hämtning.


För ditt barns skull är det mycket viktigt att det alltid finns tillräckligt med extrakläder, samt att det alltid finns regnkläder och gummistövlar på förskolan.


Mer exakt information om vad som ska finnas på förskolan finns på anslagstavlan i tamburen samt på barnens hyllor.


Sjukdom/frånvaro


Tänk på att alltid meddela frånvaro vid sjukdom, semester eller liknande i så god tid som möjligt. Om ditt barn är sjukt, eller inte kommer till förskolan av någon annan orsak behöver vi veta det före kl. 07.30 samma dag, men allra helst dagen innan. Vi vill också veta när ditt barn kommer tillbaka till förskolan, senast kl. 07.30 samma dag som barnet är friskt. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska beställa rätt antal lunchportioner men framförallt för att vi ska kunna planera personalnärvaro och vår verksamhet på bästa möjliga sätt.


När ett barn kommer tillbaka till förskolan efter sjukdom ska barnet vara så friskt att det orkar vara med i den ordinarie verksamheten och ska kunna vistas ute oavsett väderlek. Tänk på att det är skillnad på att vara hemma och att vara i en stor barngrupp!


Det är mycket viktigt att ett barn är hemma från förskolan när det är sjukt. Barnen vistas i en stor grupp där smittorisken är hög, både för barn, personal, föräldrar och syskon.


Om ett barn insjuknar under dagen, meddelar vi dig som föräldrar. Det är därför viktigt att vi har aktuella telefonnummer där vi snabbt kan nå dig.


Har ett barn feber ska det alltid vara hemma från förskolan, och barnet ska ha en feberfri dag innan det kommer tillbaka till förskolan.


Ett barn som äter penicillin ska vara hemma tre dagar efter påbörjad behandling. Dagarna efter behandlingens sista dag är barnet extra känsligt, och ett råd från oss för att barnets immunförsvar ska få återhämta sig är att låta barnet vara hemma ett par dagar då. Vi ger inte barn medicin på förskolan.


Vid magsjuka ska barnet kunna äta och dricka samt ha normal avföring innan barnet kommer tillbaka till förskolan. Barnet ska vara hemma minst 48 timmar efter det att barnet tillfrisknat. Smittade personer kan sprida smittan upp till 48 timmar, ibland längre, efter att de tillfrisknat. Även syskon ska hållas hemma för att undvika smittspridning på förskolan.


Om ett barn verkar ha en infektion på gång, är trött och hängig, kan en dags vila hemma räcka för att "mota Olle i grind" och för att undvika att andra smittas.Närvaro och schema


Innan ditt barn börjar på förskolan görs en skriftlig överenskommelse mellan dig som förälder och förskolan om barnets närvarotid, ett schemakontrakt.


Närvarotiden utgörs av din arbetstid, restid till och från arbetet samt tid för att lämna och hämta barnet. Tänk på att du behöver tid både när du lämnar och hämtar barnet/barnen för att informera och bli informerad om hur dagen har varit.


Har en eller båda vårdnadshavarna ledigt/semester oberoende av orsak har barnet inte rätt till närvarotid på förskolan.


Vårdnadshavare som blir sjukskrivna, får havandeskapspenning eller sjuk- och aktivitetsersättning behåller rätten till barnomsorg.


Vid föräldraledighet ska du vara ledig enligt föräldraledighetslagen för att få ha denna plats.


Vid arbetslöshet ska du vara aktivt arbetssökande för att få ha denna plats.Allmän förskola


Allmän förskola erbjuds alla 3–5 åringar från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år. Den allmänna förskolan följer grundskolans terminstider, det vill säga barnet har inte rätt till vistelsetid på förskolan under lov om man inte betalar för platsen. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och frivillig, du som förälder avgör hur mycket tid du vill utnyttja (dock högst 15 timmar per vecka).


Viktigt information vid tillfälligt arbete under 15 timmars regeln:


Om den arbetsökande föräldern får möjlighet att arbeta under tillfälliga former, under samma vecka som 15 timmars regeln gäller, kommer kvoten att reduceras med motsvarande tid.  Exempel, får man arbete under 2 dagar (2 X 6 timmar) så kvarstår endast 3 timmars möjlig omsorg under innevarande vecka. Dvs 15 timmar - 12 timmar=3 timmars omsorg. Om nästkommande vecka innebär att man  är helt arbetsökande igen så har man 15 timmar omsorg enligt bestämt schema.Uppsägning av plats/omplacering


Om du har önskemål om att byta förskola eller säga upp ditt barns plats gör du det via Norrköpings kommuns e-tjänst, samt meddelar det till oss på Villan. Om du vill säga upp ditt barns plats måste du göra det två månader innan barnet ska sluta på förskolan. Uppsägningen räknas från det datum du sagt upp platsen, du får sedan betala avgift i två månader från det datumet.


Om du säger upp din plats, men tackar ja till en ny plats i en annan förskola inom de närmaste tre månaderna får du betala avgiften för hela den mellanliggande tiden.


Varmt välkomna till oss på Villan!


Micke, Issa, Ann-Sofie, Fanny och Beatrice