Förskolan

Villans förskola


Villans förskola är ett personalkooperativ som ligger i Jursla, en ort norr om Norrköping. Vi bedriver vår verksamhet i rymliga och ljusa lokaler, med en stor gård och trevlig utemiljö som inbjuder till mycket utevistelse, lek och rörelse. Förskolans närhet till skogen ger oss möjlighet att utforska naturen. Vi har fokus på språk, matematik, rörelse, musik, natur samt barns delaktighet och inflytande.


Förskolan har en avdelning med barn mellan ett år och fem år. Villans förskola vill uppfattas som en "liten och familjär" förskola där det finns tid och möjlighet till att skapa fin kontakt med barn och föräldrar på ett naturligt sätt.


Vi har leken i centrum. Barn lär framför allt genom lek och samspel med andra barn. Vi erbjuder barnen en trygg men ändå utmanande inne- och utemiljö där de får gott om ostörd lek. Vi är ute varje dag på vår gård eller går till den närbelägna skogen för att stimulera barnens kreativa lekar och rörelse.


Pedagogik


Utifrån förskolans egen läroplan, Lpfö 98, har vi arbetat fram en arbetsplan med en målsättning och pedagogiska mål för Villans förskola.


Målsättning:


Att tillsammans med barnen skapa en trivsam, trygg, lärorik och lekfull miljö.


Att se varje barns individuella behov, stimulera deras lust till lärande och stödja dem i deras utveckling.


Att lägga stor vikt vid barnens lek och att sträva efter att skapa roliga och utvecklande lekmiljöer.


Att arbeta kreativt och använda oss av olika material och uttrycksätt - lek, bild, rörelse, sång, dans, musik, drama - som stimulerar barnens fantasi och som inbjuder till glädje, nyfikenhet och skaparlust.


Att hjälpa och uppmuntra barnen till positivt samspel med andra samt stärka deras medkänsla och inlevelse i andras situation.


Vi arbetar med:


- regler och rutiner

- färg och form

- utevistelse

- medveten rörelseträning

- medveten språkträning

- musik


Pedagogiska mål:


Att få en fungerande och trygg barngrupp.


Att alla barn ska trivas och ha roligt.


Att få lugna, trygga och harmoniska barn.


Att barnen ska kunna samarbeta.


Att barnen ska kunna visa medkänsla och hänsyn till andra.


Att barnen ska kunna visa respekt för andra människors likheter och olikheter.


Att stärka barnens självkänsla och öka deras självförtroende.


Att barnen ska utveckla sin skapande förmåga.


Att barnen ska utveckla sin motorik.


Att barnen ska få utveckla sitt språk.


Att barnen ska få utvecklas efter sina individuella förutsättningar.


Att stimulera barnens nyfikenhet.


Att barnen ska få kunskap om djur, natur, miljö och hälsa.


”Barnen leker inte för att lära – men de lär när de leker.”


”Det har jag aldrig provat tidigare, så det klarar jag helt säkert.”

Pippi Långstrump